Algemene voorwaarden Ananda Yoga

Begripsbepaling
Ananda-Yoga Friesland, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, aan de Bisschopstraat 8, hierna te noemen: “Ananda Yoga”
Persoon die deelneemt aan een door Ananda Yoga verzorgde les, begeleiding of workshop, hierna te noemen: “Deelnemer”

Artikel 1 Toepasselijkheid en geldigheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Ananda Yoga als opdrachtnemer optreedt.
1.2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig, indien en voor zover deze door Ananda Yoga uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
1.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2 De Overeenkomst
2.1. Deelname aan één van de lessen of inschrijven voor één van de lessen, gegeven of verzorgd door Ananda Yoga, betekent voor de Deelnemer dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Leskaarten, strippenkaarten en opzeggen
3.1. Een leskaart of strippenkaart van Ananda Yoga is door Deelnemer niet overdraagbaar aan derden.
3.2. Aan het einde van de geldigheidsduur van de leskaart of strippenkaart, komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kan de geldigheidsduur van leskaarten of strippenkaarten niet worden verlengd of stopgezet. Ananda Yoga verleent geen restitutie op leskaarten.
3.3. Het lesrooster is te vinden op de website van Ananda Yoga (www.ananda-yoga.nl). Dit rooster kan door Ananda Yoga desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Ananda Yoga zich het recht voor om te lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of strippenkaarten.
3.4. De vakantieweken zijn te vinden op de website van Ananda Yoga (www.ananda-yoga.nl). In de vakantieweken worden geen lessen gegeven, tenzij Ananda Yoga hiertoe besluit.
3.5. Leskaarten en strippenkaarten van Ananda Yoga hebben een geldigheidsduur. De overeenkomst van Deelnemer met Ananda Yoga loopt automatisch af met het verstrijken van de geldigheidsduur.
3.5. Een les die de Deelnemer mist en tijdig heeft afgemeld kan in overleg worden ingehaald. Gemiste lessen kunnen niet worden meegenomen naar het volgend cursusjaar. Er is bij langdurige ziekte of zwangerschap een regeling bespreekbaar. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1. De gehanteerde prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld
4.2. Ananda Yoga behoudt zich het recht voor om de gehanteerde prijsstelling op elk gewenst moment te wijzigen . Voor reeds aangegane contracten is Ananda Yoga gerechtigd om prijsstijgingen van kostenbepalende factoren, welke is ontstaan na het totstandkomen van de overeenkomst aan de deelnemer door te berekenen.
4.3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Ananda Yoga op te geven wijze.
4.4. Bij niet tijdige betaling binnen de in 4.3. gestelde betalingstermijn is de Deelnemer onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de Deelnemer over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
4.5. Ananda Yoga behoudt zich het recht om Deelnemer te weigeren in de lessen indien Deelnemer vanaf de datum van verzuim, gedurende de periode van 1 maand de verplichtingen nog niet is nagekomen.

Artikel 5 Feestdagen, vakantiedagen en annulering van lessen
5.1. Op feestdagen en op de vakantiedagen zoals aangegeven op de website (www.ananda-yoga.nl) worden geen lessen gegeven.
5.2. In geval van annulering van de les door bijvoorbeeld ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal dit per mail worden doorgegeven. Bij annulering van de lessen, gedurende een periode, langer dan 1 week, zal de geldigheidsduur van de leskaart of strippenkaart verlengd worden met het aantal weken dat er geen les kon worden gegeven.

Artikel 6 Overmacht
6.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichting van Ananda Yoga uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
6.2. In geval van overmacht heeft Ananda Yoga het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Ananda Yoga.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Deelnemer volgt de lessen, begeleiding en workshops van Ananda Yoga op eigen risico. Indien deelnemer onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
7.2. Ananda Yoga behoudt zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van lessen, begeleiding of workshops zonder opgaaf van redenen.
7.3. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient deelnemer de yoga docent vóór aanvang van de les, begeleiding of workshop te informeren.
7.4. Voor door Deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Ananda Yoga uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Ananda Yoga.
7.5. Ingeval Ananda Yoga jegens Deelnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.
7.6. Ananda Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer.
7.7. Ananda Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
7.8. Door Ananda Yoga verstrekte veiligheidsinstructies dienen door Deelnemer in acht te worden genomen.
7.9. Deelnemer vrijwaart Ananda Yoga voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Ananda Yoga, door Ananda Yoga ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 8 Hatha & Yin yoga
8.1. Hatha & Yin Yoga is een fysieke yogavariant die voor een groot deel bestaat uit de beoefening van lichaamshoudingen (asana’s) en ademhalingstechnieken (pranayama). Daarnaast worden er in de lessen ook ontspanningoefeningen en meditatieoefeningen gegeven. Het algemene doel van de lessen is het op een plezierige wijze bevorderen van uw gezondheid en welbevinden.
8.2. Voor de yogalessen heeft Deelnemer nodig:
– kleding waarin Deelnemer zich gemakkelijk kan bewegen
– sokken, maar ook schone voeten
– in verband met de aard van de oefeningen verzoeken wij Deelnemer persoonlijke hygiëne in acht te nemen.
8.3. Het is voor de groep en de yogadocent belangrijk dat de Deelnemer op tijd aanwezig bent. Bij verhindering meld de Deelnemer tijdig af. Dit kan mondeling, telefonisch (0629297392) of per e-mail (info@ananda-yoga.nl).
8.4. Tijdens de les volgt Deelnemer de aanwijzingen op die de yogadocent geeft ten aanzien van de intensiteit en de belasting van de oefeningen.
8.5. Uw mobiele telefoon dient “uit” te staan tijdens de les.

Artikel 9 Beroepsvereniging
9.1. Ananda Yoga is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en zal de Beroepscode van de VYN naleven.
9.2. Bij klachten probeert Ananda Yoga deze samen met Deelnemer op te lossen. Lukt dat niet dan zal de yogadocent de Deelnemer wijzen op de klachtenregeling van de VYN.
9.3. Informatie over de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) is te vinden op www.yoganederland.nl